Eco Umberto - Konkursy na kierownika Katedry

Dokument: pdf (36.6 KB)
  • 6 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2016-12-02 16:35:56

Autor: Umberto Eco Tytuł: Konkursy na kierownika katedry. Ze zbioru: Dariusz Najmniejszy Przeło ył: Adam Szymanowski Opracował: Sebastian Buczyński Konkurs z zakresu filozofii moralności /rok 380 a.C. / Ze względu na to, e chodzi o dyscyplinę nową, członków komisji wylosowano spośród osób zajmujących się naukami humanistycznymi i przyrodniczymi. W związku z tym w skład komisji weszli: Ksenofont (kultury wschodnie), Fryne (anatomia porównawcza), Hermogenes (językoznawstwo). Kriton (filozofia prawa). Alcybiades (neurochirurgia Herm). Do konkursu stanęli następujący kandydaci: Sokrates z Aten, Eubulides z Miletu, Antystenes z Aten. Sokrates. Komisja uznała wybitne talenty spekulatywne i pedagogiczne kandydata, któremu trzech członków komisji zawdzięcza, według ich własnych słów, wiele informacji udzielonych osobiście. Jednak kandydat nie przedstawił adnej publikacji. Z tego powodu nie mo e być brany pod uwagę w niniejszym konkursie. Eubulides. Kandydat przedstawił wartościową rozprawę na temat technik sorites oraz „kupy”. Są to jednak badania o charakterze logicznym, nie mo emy więc brać ich pod uwagę w niniejszym konkursie. Antystenes. Kandydat przedstawił solidna pracę na temat natury zwierząt. Wprawdzie praca stanowi wkład w nauki przyrodnicze, ale zawiera tez wiele uwag odnoszących się do moralności. Co więcej, wybitnie etyczny charakter ma tekst o Heraklesie, gdzie sławny bohater został uznany za symbol ycia mędrca, który opanowuje rozkosze i cierpienia i w obu przypadkach utwierdza siłę swojej duszy. Zdaniem trzech członków komisji tekst jest niezwykle oryginalnym wkładem w badania nad światem etycznym Heraklesa. Uwzględniając powy sze, komisja klasyfikuje kandydatów w następujący sposób: 1. Antystenes z Aten Konkurs w dziedzinie kosmologii ogólnej /1320/ Komisja: Guinicelli (literatura włoska), Hubertyn z Csale (mistyka franciszkańska), Bernard Gui (prawo karne), Giovanni Villani (historia współczesna), Marsyliusz z Padwy (nauki polityczne). Do konkursu zgłosili się następujący kandydaci: Alighieri Dante, D`Ascoli Cecco, D`Arezzo Ristoro. Dante Alighieri. Kandydat przedstawił serię prac o najrozmaitszym charakterze, ale tylko niektóre z nich mają bezpośredni związek z kosmologią. Paru członków komisji zwróciło uwagę na to, e kandydatowi nie wychodzi zgoła na dobre pewnego rodzaju eklektyzm (badania z zakresu językoznawstwa ogólnego, filozofii politycznej, literatury porównawczej), widoczny tak e w pracach, które lepiej pasują do dyscypliny objętej niniejszym konkursem. Rozpatrzyliśmy wnikliwie dzieło noszące tytuł Biesiada, którego jedna cześć omawia niezaprzeczalnie porządek sfer niebieskich w powiązaniu z rozmaitymi dziedzinami nauki i w których mo na znaleźć fragmenty charakteryzujące się wielką oryginalnością naukową. Nie mo na jednak przemilczeć faktu, e ta chwalebna ró norodność interesujących i błyskotliwych uwag została włączona w kontekst mało mający wspólnego z rzeczywistością, gdzieś w połowie drogi między rozprawą naukową a dziełem literackim. Interesujące aspekty kosmologii ogólnej mo na wytropić w dziele Komedia, które kandydat przedstawił komisji, chocia nie zostało dotychczas opublikowane, co nakazuje nam uznać je za „korektę wydawniczą”. Trzeba poza tym podkreślić fakt, e najbardziej znamienne dla tego dzieła nie są fragmenty poświecone kosmologii, lecz te o charakterze narracyjnym i dramatycznym, a więc nie mającym ni wspólnego z zakresem niniejszego konkursu (między innymi dlatego, ze została napisana po łacinie, a wiec w języku obowiązującym w publikacjach naukowych) jest Quaestio de aqua et terra. Rozprawa odznacza się solidnością spekulacji i pewną oryginalnością naukową, aczkolwiek przeciwko niej przemawia zbytnia krótkość tekstu. Kandydat nadał jej pod tytuł de forma et situ duorum elemetorum i rozwa a, streszczając jego myśli w paru słowach, czy woda w obrębie swej sfery, a zatem na swym naturalnym kręgu, znajduje się w jakimś miejscu wy ej niźli wynurzająca się z niej ziemia. Kandydat skłania się ku odpowiedzi negatywnej i na poparcie swojego poglądu przytacza sporą garść argumentów. Jeden z członków komisji zwrócił nam uwagę, ze tezę tę podwa ają badania przeprowadzone ostatnio przez uczonych holenderskich, ale inni kandydaci twierdzą, ze tego rodzaju kontrdowody empiryczne nie wnoszą niczego nowego do dyscypliny teoretycznej, jaką jest kosmologia ogólna . Nie mo na przy tym nie zauwa ać, e kandydat, przez jawne zaniechanie, bada tylko dwa z czterech ywiołów kanonicznych (wodę i ziemię), nie poświęcając nale ytej uwagi powietrzu i ogniowi, a przecie kosmologia ogólna to dyscyplina, która bada globalną strukturę znanego świata. Cecco D`Ascoli. Kandydat, znany między innymi ze swojego zainteresowania magią, przedstawił tylko jedno dzieło, ale za to imponującej objętości, L`Acerba, w którym omawia sfery niebieskie i ich wpływ, dusze, cnotę, właściwości kamieni i zwierząt, a tak e kwestie dotyczące innych zjawisk naturalnych. Praca świadczy o du ym zmyśle obserwacji zjawisk z y...

Tagi:

Komentarze do: Eco Umberto - Konkursy na kierownika Katedry • 0