7.odt - Dokumenty Google

Dokument: pdf (5.3 MB)
  • 14 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-02-19 08:01:24

    1.Cel ćwiczenia      Celem ćwiczenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie się ze sposobami                      spawania.    2.Wiadomości teoretyczne    ​Spawanie to proces łączenia polegający na nadtopieniu brzegów elementów łączonych,                      wymieszaniu powstałego stopiwa i ich stopienia oraz doprowadzenia do powtórnej                    krystalizacji roztopionych miejsc. Jeśli źródłem ciepła użytego do roztopienia brzegów będzie                      energia spalającego się gazu to będzie spawanie gazowe, jeśli energia łuku elektrycznego –                          elektryczne.  Procesy spawalnicze prowadzone są na ogół przy użyciu skupionych źródeł ciepła,                        powodujących miejscowe nagrzanie do temperatur zależnych od własności materiału                  rodzimego oraz rodzaju stosowanego procesu.  Spawanie odbywa się z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa oraz bez stosowania                          jakiegokolwiek nacisku lub uderzenia. Rozróżnia się następujące rodzaje spawania: gazowe,                    elektryczne, łukiem krytym, żużlowe, w osłonie argonu, w osłonie dwutlenku węgla,                      plazmowe, elektronowe i inne.  a. Spawanie łukowe ręczne  ∙ Inne nazwy­spawanie łukowe elektrodą otuloną, spawanie elektryczne.  ∙ Sposób pracy­ ręczny  ∙ Źródło ciepła­ łuk elektryczny  ∙ Osłona jeziorka­ głównie topnik, częściowo gaz wytwarzany przez topnik.  ∙ Zakres prądu­ 25¸350A  ∙ Moc cieplna­0,5¸11kJ/s        Zasada działania­ spawacz zajarza łuk między końcem elektrody a metalem rodzimym                      przedmiotu. Łuk stapia metal rodzimy i elektrodę tworząc jeziorko spawalnicze, które jest                        osłaniane przez warstwę stopionego topnika i gaz wytwarzany przez topnik stanowiący                      otulinę rdzenia elektrody. Spawacz przesuwa elektrodę w kierunku jeziorka w celu                      utrzymania stałej długości łuku, równocześnie przesuwając ją w kierunku spawania. Wartość                      natężenia prądu jest nastawiana w źródle prądu. Długość elektrod jest znormalizowana i                        najczęściej wynosi 450 mm Jeżeli elektroda stopi się do długości ok.50 mm, wtedy spawacz                            przerywa łuk. Zestalony żużel należy usunąć z powierzchni spoiny i kontynuować spawanie                        nową elektrodą. Typowe zastosowania­ wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych, kadłubów                okrętowych, konstrukcji stalowych, łączenie rur i rurociągów, budowa i naprawa maszyn.      Oznaczenia elektrod  Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego oznacza się literą E. Dzieli się je na dwie                              klasy w zależności od własności wytrzymałościowych stopiwa. Elektrody których ​stopiwo ma                      wytrzymałość na rozciąganie w granicach :  430 ­ 510 MPa​ oznacza się symbolem 43  510 ­ 610 MPa​ oznacza się symbolem 51.     Rodzaj otuliny oznacza się następującymi literami:  A — kwaśna,  AR — kwaśno­rutylowa,  B — zasadowa,  C — celulozowa,  O — utleniająca,  R — rutylowa (elektroda średniootulona),  RR — rutylowa (elektroda grubo­otulona),  S — inny rodzaj otuliny.     Zależnie od przydatności do spawaniaw :   1 — wszystkie pozycje,  2  — wszystkie pozycje z wyjątkiem pionowej przy układaniu spoiny na dół,  3  — podolna i naboczna,  4 — podolna,  5 — podolna, naboczna, naścienna, pionowa przy układaniu spoiny na dół.    W zależności od uzysku stopiwa, elektrody oznacza się następująco:  ­ elektrody o uzysku stopiwa 105% — bez oznaczenia,  ­ elektrody o uzysku stopiwa 105 ­ 115°/o — symbol 110,  ­ elektrody o uzysku stopiwa 115 ­ 125% — symbol 120,  ­ elektrody o uzysku stopiwa 125 ­ 135°/o — symbol 130.    Przebieg procesu spawania w znacznym stopniu uzależniony jest od umiejętności operatora                      (spawacza). Ustalone w warunkach technologicznych spawania konkretnej konstrukcji                parametry spawania stanowią dla operatora dane wyjściowe, do których dostosowuje swe                      doświadczenie spawalnicze i zdolności manualne.      Do podstawowych parametrów spawania elektrodą otuloną należą:   ­ Natężenie prądu   ­ Długość łuku   ­ ​Napięcie łuku​,   ­ ​Prędkość spawania​,   ­ Średnica elektrody i jej położenie względem złącza.  Przebieg procesu spawania w znacznym stopniu uzależniony jest od umiejętności operatora                      (spawacza). Ustalone w warunkach technologicznych spawania konkretnej konstrukcji                parametry spawania stanowią dla operatora dane wyjściowe, do których dostosowuje swe                      doświadczenie spawalnicze i zdolności manualne.    Do podstawowych parametrów spawania elektrodą otuloną należą:  ∙ Rodzaj natężenia prądu spawania,  ∙ Napięcie łuku,  ∙ Prędkość spawania,  ∙ Średnica elektrody i jej położenie względem złącza.        a) Natężenie prądu spawania dobiera się zazwyczaj na podstawie danych katalogowych                      producenta. Parametr ten w najwięks...

Komentarze do: 7.odt - Dokumenty Google • 0