FRAGMENT kodeks cywilny z 082014

Dokument: pdf (1.1 MB)
  • 14 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-02-23 18:07:40

©Kancelaria Sejmu s. 1/235 2014-08-07 Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY1)I) . Art. 1.2) Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno osobami prawnymi. Art. 2. (uchylony).3) Art. 3. Art. 4. (uchylony).3) Art. 5.4) - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami prawa i nie korzysta z ochrony. I) ustawy przez art. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych dlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399). 2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz 3) 2. 4) ez 2. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827. ©Kancelaria Sejmu s. 2/235 2014-08-07 Art. 6. prawne. Art. 7. istnienie dobrej wiary. . OSOBY . OSOBY FIZYCZNE Art. 8. § 1.5) § 2. (uchylony).6) Art. 9. Art. 10. § 1. § 2. Art. 11. Art. 12. 5) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 6) 5; uchylony przez art. 2 pkt 1 ustawy z o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ©Kancelaria Sejmu s. 3/235 2014-08-07 Art. 13. § 1. narkomanii, nie j § 2. Art. 14. § 1. § 2. Art. 15. Art. 16. § 1. potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. § 2. Art. 17. w- o- ustawowego. Art. 18. § 1. § 2. § 3. wyznaczonego terminu. ©Kancelaria Sejmu s. 4/235 2014-08-07 Art. 19. o- a- Art. 20. i- Art. 21. i- ciela u nych powodów inaczej postanowi. Art. 22. w- , osoba ta [Art. 221 .7) a- ]Art. 23. sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykal- innych przepisach. 7) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. r. Nowe brzmienie art. 221 dn. 25.12.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). ©Kancelaria Sejmu s. 5/235 2014-08-07 Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaj , 8) § 2. ogólnych. § 3. rskim oraz w prawie wynalazczym. Miejsce zamieszkania Art. 25. y- Art. 26. § 1. § 2. osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z Art. 27. Miejscem opiekuna. Art. 28. 8) Zdanie trzecie dodane przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy – Ko- 28 grudnia 1996 r. ©Kancelaria Sejmu s. 6/235 2014-08-07 Art. 29. § 1. ko § 2. arzowego, w Art. 30. § 1. § 2. przeznaczenia – z § 3. albo Art. 31. § 1. § 2. danych – § 3. koniec tego dnia. Art. 32. ©Kancelaria Sejmu s. 7/235 2014-08-07 . OSOBY PRAWNE Art. 33.9) Art. 331 .10) § 1. osobach prawnych. § 2. Art. 34.9) które prawnych. Art. 35. d- kach i w Art. 36. (uchylony).11) Art. 37. § 1.12) § 2. Rodzaje Art. 38. r- tym na niej statucie. 9) W brzmieniu 2. 10) 7. 11) 2. 12) 2. ©Kancelaria Sejmu s. 8/235 2014-08-07 Art. 39. § 1. o braku umocowania. § 2. zawarta w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje. Art. 40.13) § 1.14) § 2. wyso § 3.15) Art. 41. Art. 42. § 1.16) ustanawia dla niej kuratora. § 2. anie organów osoby prawnej, a w Art. 43. osób prawnych. 13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któr 2. 14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, 7. 15) 7. 16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, 2. ©Kancelaria Sejmu s. 9/235 2014-08-07 .17) OZNACZENIA Art. 431 . organizacyjna, o której mowa w art. 331 Art. 432 . § 1. § 2. Art. 433 . § 1. ym samym rynku. § Art. 434 . Art. 435 . § 2. prawnej osoby p podane w nie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej – § 4. 2 § 2 Art. 436 . d- 17) 7. ©Kancelaria Sejmu s. 10/235 2014-08-07 Art. 437 . Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie prze w- - Art. 438 . § 1. – i. § 2. nuowa prawnym. § 3. Art. 439 . Art. 4310 . a- naruszenia. . MIENIE Art. 44.18) Art. 441 .19) § 1. § 2. 18) 2. 19) 2. ©Kancelaria Sejmu s. 11/235 2014-08-07 Art. 45. Art. 46. § 1. § 2. Art. 461 .20) e- i- czej i rybnej. Art. 47. § 1. innych praw rzeczowych. § 2. zonego. § 3. Art. 48. z gruntem Art. 49.21) o- za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba 20) 2. 21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Ko- dniem 3 sierpnia 2008 r. ©Kancelaria Sejmu s. 12/235 2014-08-07 Art. 50. Art. 51. § 1. § 2. § 3. Art. 52. szczególnych. Art. 53. § 1. dochód z rzeczy. § 2. stosunku prawnego. Art. 54. - gospodarczym przeznaczeniem. Art. 55. § 1. cywilne – w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. § 2. Art. 551 .22) a- terialnych przeznaczonym do 22) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której 2; w brzmieniu ustalonym przez 7. ©Kancelaria Sejmu s. 13/235 2014-08-07 1) 2) a- rów i wyr 3) n- nych stosunków prawnych; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) 7) 8) Art. 552.23) obejmuje wszystko, co wchodzi w prawnej albo z przepisów szczególnych. Art...

Komentarze do: FRAGMENT kodeks cywilny z 082014 • 0