Mój pierwszy konspekt

Dokument: pdf (147.0 KB)
  • 2 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-02-23 03:05:41

Elżbieta Husarz,  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  III rok, stacjonarne,  rok akademicki 2015/2016    Konspekt Pracy licencjackiej    1. Proponowany temat pracy licencjackiej:  Polacy nie gęsi. Szerzenie kultury narodowej jako jedna z najważniejszych funkcji                      mediów polskich od II połowy XIX wieku do 1989 roku.  2. Charakterystyka kontekstu pracy:  Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat globalizacja stała się powszechnym                  zjawiskiem. Dotyczy ona tak usług, jak i towarów: powstaje coraz więcej korporacji i                          firm międzynarodowych, prowadzone są kampanie o zasięgu globalnym, prężnie                  działają telewizje międzynarodowe. Ogromne zasługi w tej dziedzinie kładzie                  Internet, który jeszcze 20 lat temu był czymś ekskluzywnym, obecnie zaś stał się                          swoistym chlebem powszednim. Newsy są dostępne natychmiast, można je od razu                      zweryfikować i skonfrontować w wielości źródeł informacji. Dąży się do stworzenia                      jednolitego przekazu, dopasowanego do każdego mieszkańca Ziemi. Doszliśmy do                  czasów, gdy to co specyficzne, związane z danym narodem czy kulturą musi być                          specjalnie chronione przez międzynarodowe pakty i konwencje.  Jednak historia rozwoju prasy i mediów jest jak najbardziej lokalna, a każda                        społeczność może poszczycić się odrębną drogą rozwoju swoich środków przekazu.                    Charakterystycznym krajem jest w tym kontekście Polska, której rynek medialny i                      media w ogóle rozwijały się w bliskim związku z ideałami narodowymi i                        patriotycznymi. Związany z historią Polski i narodu polskiego rozwój prasy i                      wybranych gatunków prasowych, następnie powstanie oraz dobór treści i programów                    publicznego radia i telewizji pokazują drogę Polaków do zachowania tożsamości                    narodowej i podkreślenia za pomocą tych mediów specyficznych polskich cech.   Najważniejszym okresem dla tych praktyk w polskich mediach jest czas, w którym                        Polacy byli pozbawieni własnego państwa lub ich młoda państwowość była                    zagrożona, czyli czas od rozbiorów aż po upadek komunizmu w Polsce. W tej jednak                            pracy autorka chciałaby się skupić na okresie od umasowienia prasy i                      profesjonalizacji dziennikarstwa jako zawodu (II połowa XIX wieku) do 1989 roku                      jako czasie kluczowym i najbardziej reprezentatywnym dla omawianego zjawiska.  3.  Motywacja:   Podjęcie proponowanego tematu jest umotywowane osobistymi zainteresowaniami              autorki, oraz chęcią zwrócenia uwagi na specyficzną rolę i funkcję polskich mediów                        w tamtym, tak ważnym dla narodu polskiego czasie. W czasie postępującej                      globalizacji, autorka chce się zwrócić do korzeni, do wnętrza społeczeństwa, w                      którym żyjemy. Chce sięgnąć do historii i filozofii tak samego narodu, jak i mediów,                            które wytworzył i do siebie dopasował w okresie, kiedy zarówno jego wolność, jak i                            wolność mediów była ograniczona.  4. Hipoteza badawcza:  Autorce zależy przede wszystkim na wykazaniu roli, jaką wzięły na siebie polskie                        media w szerzeniu kultury narodowej i zachowaniu tożsamości narodowej Polaków                    od II połowy XIX wieku do upadku komunizmu w Polsce, oraz na pokazaniu drogi                            rozwoju tych mediów w kontekście historycznym, filozoficznym i społecznym.                  Głównymi metodami badawczymi będą obserwacja naukowa, analiza jakościowa i                  ilościowa ​źródeł​ oray studium literatury i ​źródeł​ internetowych.    5. Proponowana bibliografia:  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe​.  2. Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa? ​K. Wolny­Zmorzyński​, ​W. Furman​, J.                  Snopek​.  3. Dziennikarstwo i jego konteksty ​/ pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego.   4. Historia mediów​, Z. Bajka.  5. G​łówne​ nurty w kulturze XX i XXI wieku, A. Kaliszewski  6. Historia Polski 1795­1914​, J.​ Zdrada.  7. Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu​, A. Briggs Asa, P. Burke.  8. Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów​, D. Grzelewska, R. Habielski, A.                          Kozieł.  9. Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku​, R. Habielski.  10. Raport o śmierci polskich gazet​, T. Mielczarek  11. Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością, ​T.                Kononiuk  12. ​O wybranych problemach dziennikarstwa: genologia i mistrzowie​,                K.Wolny­Zmorzyński   13.  ​Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej , J. Skrzypek.  14.  Przodownicy prasy​, pod red. R. Wietoszki. ...

Komentarze do: Mój pierwszy konspekt • 0