Dziecko jak gąbka - Fetal Alcohol Syndrome

Dokument: pdf (63.2 KB)
  • 3 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-01-31 10:25:04

Psychologia.edu.pl :: portal psychologiczny http://www.ipz.edu.pl/index.php?dz=czytelnia&op=opis&id=64Dziecko jak gąbka - Fetal Alcohol SyndromeBeata Laskowska Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Cią a i picie alkoholu Jak wiadomo, najniebezpieczniejszym dla płodu okresem jest pierwszy trymestr cią y. Wtedy to ma miejsce szybki rozwój dziecka, powstają narządy, zaczyna pracować serce i mózg. Jakiekolwiek, nawet najmniejsze zakłócenia funkcjonowania mogą być tragiczne i prowadzić do nieodwracalnych zmian. Właśnie dlatego lekarze tak bardzo uczulają kobiety na to, by w tym czasie dbały bardziej o higienę ycia. Nie wszystkie są na tyle dojrzałe, aby zdać sobie sprawę z tego, e odpowiedzialność za przyszłe ycie dziecka ju wtedy le y w ich rękach. Tak właśnie postępują kobiety, które nie przestają spo ywać napojów alkoholowych pomimo, e wiedzą o swojej cią y. Ludzki płód ma zredukowaną zdolność eliminacji alkoholu i dlatego koncentruje się on dłu ej w macicy ni w innych częściach organizmu. Po ka dym kieliszku matki płód jest pijany dłu ej ni ona. Gdy poziom alkoholu przekroczy ilość, jaką mo e pomieścić wątroba kobiety, zaczyna on krą yć po całym organizmie. Mo e zakłócić równowagę hormonalną, zdolność ło yska do przenoszenie tlenu, albo doprowadzić do uszkodzenia mózgu dziecka. Alkohol wpływa odwadniająco na organizm, niszczy ścianki tkanek i mo liwe, e dlatego mózg niemowlęcia, którego matka piła, jest wysuszony i mniejszy. Woda zostaje wyssana z rozwijających się komórek. Alkohol zabija je, bądź uszkadza ich działanie. Płyn rdzeniowy staje się zbiornikiem alkoholowym. Z badań analizy mózgu wynika, e u osób, u których rozpoznano alkoholowy zespół płodowy (Fetal Alcohol Syndrome - FAS), występują zaburzenia w rozwoju komórek oraz zawsze zaatakowane jest podwzgórze odpowiedzialne za intelekt, osiągnięcia i zdolności do nauki. Słusznie zatem uwa a się alkohol za tarotogen, (gr. robiący potwory). Noworodki z FAS mogą być roztrzęsione, podenerwowane, mogą przesadnie reagować na dźwięk i mieć trudności w zasypianiu oraz słaby odruch ssania. Fetal Alcohol Syndrome Alkoholowy zespół płodowy (czyli FAS) rozpoznaje się po: 1. prenatalnych i pourodzeniowych zaburzeniach rozwoju; 2. zmniejszeniu wzrostu i wagi ciała zarówno po urodzeniu, jak i w późniejszych okresach rozwoju; 3. deformacji głowy i twarzy - małogłowie, małe oczy, zwę enie szpar powiekowych, cienka górna warga, skrócenie nosa, spłaszczenie twarzy, cofnięta broda, niesymetryczne uszy; 4. uszkodzeniu obwodowego układu nerwowego, przejawiającym się opóźnionym rozwojem, zaburzeniami emocjonalnymi i obni onym poziomem intelektu. Psychologia.edu.pl :: portal psychologiczny http://www.ipz.edu.pl/index.php?dz=czytelnia&op=opis&id=64 Uznano, e FAS występuje u kobiet w cią y, które bądź nadu ywały alkoholu, bądź były od niego uzale nione. Zauwa ono te pewien wpływ sporadycznego picia alkoholu w okresie najbardziej dla płodu niebezpiecznym, czyli w pierwszym trymestrze cią y. Nie udało się jednak do tej pory zdecydowanie określić, jaka ilość alkoholu wpływa na powstawanie FAS. Zale y to od genetyki, metabolizmu i odporności organizmu kobiety. Wiadomo, e najbardziej nara one są nałogowe alkoholiczki. Mo na jednak zauwa yć ró nice pomiędzy dziećmi, których matki piły w czasie cią y, a tymi, których rodzicielki zdecydowały się zaprzestać spo ywania alkoholu lub piły sporadycznie. Dzieci alkoholiczek wykazują zdecydowanie większe opóźnienie rozwojowe i kłopoty w zachowaniach społecznych. Były te zdecydowanie mniejsze i bardziej zniekształcone. Natomiast dzieci matek pijących sporadycznie w pierwszych trzech miesiącach cią y były co prawda mniejsze i słabsze, ale u adnego z nich nie zaobserwowano wszystkich objawów FAS. W tym momencie nale y zdecydowanie powiedzieć, e mimo e to przede wszystkim matka odpowiedzialna jest za to, czy dziecko będzie się dobrze rozwijać, to jednak część tej odpowiedzialności spoczywa na ojcu. Do upośledzenia dziecka prowadzą nie tylko patologiczne zmia ny w genach i organizmie kobiety. Picie przez ojca - nałogowe lub okazjonalne - równie mo e prowadzić do zmian genetycznych w organizmie dziecka. W wyniku nadmiernego spo ywania alkoholu równie jego plemniki zaczynają być patologiczne i nie tak ruchliwe, jak u zdrowego mę czyzny. Tak więc picie ojca - nałogowe lub okazjonalne - równie mo e prowadzić do zmian genetycznych w organizmie dziecka. Zmiany wywołane przez alkohol a funkcjonowanie dziecka Najbardziej widoczne są ograniczenia w zakresie zachowania i uczenia się. Dzieci i dorośli z pojedynczymi elementami FAS trudniej przyswajają tabliczkę mno enia, mają kłopoty z określeniem czasu, zachowywaniem się zgodnie z przyjętymi w społeczeństwie normami. Ich upośledzenie przejawia się ciągłym kiwaniem głową lub całym ciałem i niezgrabnością sylwetki. Osoby dotknięte całym zespołem nie potrafią ocenić sytuacji i odpowiednio się w niej zachować. Często powtarzają błędy, które negatywnie skutkowały w przeszłości. Nie potrafią samodzielnie ...

Tagi:

Komentarze do: Dziecko jak gąbka - Fetal Alcohol Syndrome • 0