Jesien_Z_Feeria

Dokument: pdf (381.3 KB)
  • 4 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-02-01 00:02:00

JESIEŃ Z FEERIĄ Zapraszamy do udziału w konkursie #jesienzfeeria! Jeśli posiadacie bloga książkowego, macie szansę na wygranie prenumeraty wszystkich tytułów, które wydamy nakładem Wydawnictwa Feeria Young od września do końca 2015 roku. Zadanie konkursowe: Stwórz na swoim blogu listę 3 książek, idealnych na jesień. Powinny wśród nich znaleźć się klasyki, do których wracasz każdego roku, które przywołują miłe wspomnienia, do których masz szczególny sentyment. Uzasadnij swój wybór w kilku zdaniach. Opublikuj na swoim blogu post pod tytułem „Moja książkowa jesień”. Na końcu dodaj informację, że post powstał w ramach akcji #jesienzfeeria i zamieść link do wydarzenia na Facebooku oraz fanpage'a Feeria Young. Całość opatrz specjalnie przygotowaną grafiką „Moja książkowa jesień”. Link do posta koniecznie prześlij na adres: [email protected] Konkurs trwa od 1 do 31 września. W tym terminie należy przygotować post i przesłać link. Wybrane posty będziemy publikować na fanpage'u Feeria Young, a najciekawszy z nich wybierzemy i nagrodzimy prenumeratą. Zapraszamy! :) Regulamin akcji „Moja książkowa jesień” § 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo JK, właściciel marki Feeria Young, zwany dalej Organizatorem. 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin"). 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1.09.2015 r. do 31.09.2015 r. (włącznie). 4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w skład której skład wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzcy na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. § 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która: 1. wykona zadanie konkursowe, polegające na zamieszczeniu na swoim blogu posta pod tytułem „Moja książkowa jesień”, pomiędzy 1 a 31 września w którym znajdą się: – opis 3 książek, idealnych na jesień (subiektywny wybór) – link do fanpage'a Feeria Young – link do wydarzenia na Facebooku „Jesień z Feerią Young” – opis #jesienzfeeria – grafika promocyjna, przesłana przez Organizatora 2. prześle link do opublikowanego posta na adres: [email protected] 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 5. Zgłoszenie nie może zawierać treści niezgodnym z obowiązującym prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o tym, czy Zgłoszenie narusza postanowienia niniejszego ustępu. 6. Zgłaszany post w konkursie musi być całkowicie oryginalny i nie może zawierać jakichkolwiek treści, do których prawa przysługują osobom trzecim. § 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu, określonym niniejszym Regulaminem. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 2. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden post w Konkursie. 3. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 5. W terminie nie dłuższym niż 24 godziny od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, o którym mowa w poprzednim punkcie, zwycięzca zobowiązany jest odesłać swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny pocztą elektroniczną, na adres [email protected] 6. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody. § 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, o którym mowa w § 1 ust. 4 spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 1 – 5 niniejszego Regulaminu. 2. Do dnia 7.10.2015 r. Organizator opublikuje na fanpage'u Wydawnictwa AHA imiona i nazwiska Zwycięzców oraz zwycięskie odpowiedzi. § 5 Nagrody 1. Nagrodą w konkursie są książki, które zostaną wydane pod marką Feeria Young od 1 września do końca roku 2015. Książki - po jednym egzem...

Komentarze do: Jesien_Z_Feeria • 0