PETYCJA Jelenia Góra

Dokument: pdf (283.1 KB)
  • 3 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-01-31 16:38:02

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt ul. Przechodnia 4a, 58-560 Jelenia Góra email: [email protected], tel. 53 477 69 81 KRS: 0000645982 NIP: 6112770309 REGON: 365824770 Numer konta bankowego: mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761 Jelenia Góra, dnia 1 lipca 2017 roku DIOZ.SK.01/04.2017 1. Pan Marcin Zawiła Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-560 Jelenia Góra 2. Rada Miejska Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-560 Jelenia Góra PETYCJA w sprawie poprawy funkcjonowania Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt wraz z osobami fizycznymi, wskazanymi w wykazie (wykaz w załączeniu), działając na podstawie art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1195), składają w interesie publicznym do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Rady Miejskiej Jeleniej Góry petycję w sprawie poprawy funkcjonowania Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 33a, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 161-163, z uwagi na pojawiające się od kilkudziesięciu lat alarmujące sygnały, które mogą wskazywać na rażące nieprawidłowości do jakich dochodzi w tej placówce. Podmioty wnoszące petycję zwracają się z żądaniem:  przywrócenia zawieszonego w 2012 roku wolontariatu, poprzez zawarcie stosownych porozumień z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,  odwołania z funkcji Kierownika Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze Eugeniusza Ragiela, który od wielu lat, nieprzerwanie, zarządza placówką,  powołania na stanowisko Kierownika Schroniska osoby posiadającej szerokie kwalifikacje w zakresie opieki nad zwierzętami, po ówczesnym przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w których będą mogli brać udział mieszkańcy Jeleniej Góry oraz przedstawiciele organizacji społecznych, których celem działania jest ochrona zwierząt,  zainstalowania we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają lub przetrzymywane są zwierzęta, monitoringu, z którego zapis będzie przechowywany przez okres minimum 6 Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt ul. Przechodnia 4a, 58-560 Jelenia Góra email: [email protected], tel. 53 477 69 81 KRS: 0000645982 NIP: 6112770309 REGON: 365824770 Numer konta bankowego: mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761 miesięcy,  wprowadzenia publicznego rejestru darowizn, znajdującego się w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze,  zniesienia zakazu fotografowania i filmowania zwierząt bez zgody Kierownika Schroniska,  wprowadzenia nowego regulaminu Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze, którego treść zostanie skonsultowana z mieszkańcami Jeleniej Góry oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,  wprowadzenia przy wydawaniu zwierząt do adopcji instytucji umów adopcyjnych, której wzór zostanie skonsultowany z mieszkańcami Jeleniej Góry oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zawierających przede wszystkim zakaz utrzymywania wydanych do adopcji zwierząt na uwięziach. Powyższe postulaty to jedynie oczekiwania transparentnego działania podmiotu, którego celem jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Wdrożenie w życie proponowanych rozwiązań przywróci społeczne zaufanie do Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze oraz przyczyni się do poprawy sytuacji jeleniogórskich bezdomnych zwierząt. UZASADNIENIE Nowoczesne zarządzanie oraz ogólna dostępność do informacji o Schronisku dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze to klucz do poprawnego jego działania. Archaiczny model zarządzania, który nie nadąża za oczekiwaniami mieszkańców (przyszłych właścicieli zwierząt) sprawia, że Schronisko staje się miejscem zamkniętym oraz podatnym na wszelkie nadużycia. Permanentnie ujawniane zaniedbania polegające na utrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, wydawanie zwierząt do adopcji bez przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji oraz wysoka śmiertelność zwierząt po adopcji wskazują jednoznacznie, iż zarządzanie placówką winno się powierzyć osobie zdolnej do sprawowania skrupulatnego nadzoru nad nią. Podmiot wnoszący petycję zwraca szczególną uwagę na konieczność przywrócenia wolontariatu w Schronisku dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. Wszystkie organizacje pożytku publicznego oraz dobrze funkcjonujące schroniska dla zwierząt zdają sobie sprawę z tego, jak cenny jest wolontariat. Wolontariusze w czynie społecznym otaczają opieką podopiecznych placówek, karmią, pielęgnują, wyprowadzają na spacery i socjalizują, jak również pomagają w adopcji. Fotografują i robią ogłoszenia adopcyjne zwierzętom. Dają namiastkę miłości. W codziennym życiu schronisk znaczącą rolę ...

Tagi:

Komentarze do: PETYCJA Jelenia Góra • 0