Z wykładów

Dokument: pdf (104.9 KB)
  • 6 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-03-12 11:45:41

Początkowo zamiast nazwy „psychologia” używano terminu pneumatologia. Do upowszechnienia terminu psychologia doszło w wieku XVIII za sprawą Christiana Wolffa poprzez wydanie Psychologia empirica i Psychologia rationalis (empiryczna i racjonalna). Obecnie psychologia to nauka o umyśle, wyposażeniu biologicznym, emocjach, zachowaniach. Od Eckmana wywodzi się pojęcie „rdzenia biologicznego”. Problem psychofizyczny – mózg a świadomość. Problem wolności ludzkiego postępowania. Starożytne koncepcje duszy Sokrates Cnota, dobre postępowanie to wiedza. Żaden człowiek nie chciałby być zły. Człowiek czyni więc zło, ponieważ nie wie co jest dobre. W takim razie, człowiek, który popełnia zło, nie czyni tego do końca dobrowolnie. Wierzył, że jeśli uświadomi się człowiekowi konsekwencje jego czynów, to osiągną oni wiedzę i przestaną czynić zło. Kładł nacisk na obowiązek samokształcenia. Platon Dusza była w rozumieniu starożytnych tym, co nadaje ruch i życie. Pełni też funkcje poznawcze, poznaje, rozumuje, podejmuje decyzje. Dusza jest czymś, co nie zależy od ciała, dzięki niej można poznać bóstwo. Na początku bóg wyłonił z siebie bogów pomniejszych, demiurgów. Oni stworzyli dusze, istoty niższe, których najwyższy bóg nie mógł stworzyć. Dusze po stworzeniu bytują w świecie idei. Żeby świat był doskonały – pełny muszą być w nim różne rodzaje istot. Dusza popełnia jednak grzech i za karę zostaje wcielona w ciało. Poprzez ciało doznaje emocji. Dusza czuje się w ciele źle. Jeśli ktoś przeżyje życie dobrze, wróci na gwiazdy, jeśli nie – wcieli się w istoty coraz to niższe. Prawdziwym człowiekiem jest więc dusza, a ciało jest nieważne. Mamy w sobie dwie natury – boską i zwierzęcą. Dusza więc: za karę została wcielona w ciało, jest boska, nieśmiertelna, ożywia oraz daje ruch. Użył metafory zaprzęgu – konie dobry (ego) i zły (id) oraz woźnica (superego). Głowa jest częścią racjonalną – rozum. W piersi i przeponie mieści się część nieracjonalna – koń lepszy – duma, męstwo, ale też pycha; żołądek to część irracjonalna, popędliwa – koń gorszy. Każda część duszy czerpie przyjemność z: rozumna – poznawania prawy, dobra, piękna czyli filozofowania; gniewliwa – zwycięstwo, podziw; pożądliwa – zaspokojenie podstawowych potrzeb, jedzenie, seks. Ludziom na różnych poziomach źle się porozumieć. Platon uważa, że trzeba przejść przez wszystkie stadia rozwojowe. Ważna wiedza – wrodzona, którą można zdobyć – przypomnieć sobie metodą anamnezy. Z Platona czerpał św. Augustyn. Arystoteles Napisał traktat „O duszy” - „De Anima”, także dzieła „Etyka nikomachejska”, „Etyka wielka”. Uważany za ojca psychologii. „Dusza to pierwszy akt ciała materialnego posiadający w możności życie”. Forma, materia. Akt, potencja. Forma jest tym w substancji, które odpowiada za to, że dana materia jest tym, czym jest. Forma to idea rzeczy. Istota rzeczy. Dusza jest czymś, co powoduje, że dana rzecz materialna posiadająca życie się różni od tej, co nie posiada. Akt – aktualizacja. Potencja – możność. „Potencjalnie w kamieniu jest posag, można go zaktualizować”. Człowiek jest substancją, połączeniem duszy i ciała, a jedno bez drugiego nie może istnieć. Hylemorfizm – hyle – materia, morfe – forma. Dusza nie jest swoistym bytem! To co robi dusza, implikuje ciało. Emocji doświadczamy w ciele. Dusza może być rozumna i nierozumna, nie walczą ze sobą. Formy (istoty) duszy: wegetatywna (rośliny) – odżywianie, rośnięcie; zmysłowa (zwierzęca, popędliwa) – czucie, ruch, popędy, namiętności; rozumna (człowiek) – racje. Każdy wyższy poziom ma elementy duszy niższej. Funkcją rozumnej duszy jest poznawanie rozumowe. Rozum jest bierny (integruje doświadczenie, gromadzi wiedzę) i czynny (akt, boski pierwiastek, nie posiada materii i nie umiera). Arystoteles łączył etykę (nauka o cnocie) z polityką. Powinna być nauką praktyczną, zajmującą się tym, co dobre, ale nie ideą, tym, co dobre dla człowieka. Dążenie do eudajmonii. Nie ma cnoty bez działania. Cnota znajduje się w nierozumnej części. Złoty środek – umiarkowanie. Z Arystotelesa czerpał św. Tomasz. Wiek XVII Kartezjusz Zmiana koncepcji duszy. Kartezjusz uważał, że dusza nie jest czymś, co jest związane z życiem. Na poziomie biologii nie różnimy się od zwierząt. Dualizm psychofizyczny – dusza to to, co myśli, przeżywa, wyobraża. Szyszynka pośredniczy między duszą a ciałem. Wątpienie metodyczne. Bytem jest substancja myśląca. Idee – logiczne, matematyczne, „ja”, wiara w Boga. Ciało zaczynało być traktowane jako mechanizm w miarę sekularyzacji nauki. Nie ma podziału między częściami duszy. Dusza jest umysłowa i rozumowa. Ciało stoi w sprzeczności z duszą, to co złe – pochodzi od ciała. Interakcjonizm - „ja myślące” wpływa na ciało, a ciało na dusze. Ciało tworzy antagonizm w człowieku. W rozsądnych granicach pragnienia ciała są konieczne. Dusza dysponuje dwoma władzami, rozumem i wolą. Paralelizm – nie ma interakcji między procesami w duszy. Malebranche – okazjonalizm. Monizm – jedna substancja, która jawi się dwoiście – Spinoza, Leib...

Komentarze do: Z wykładów • 0