pierwszy raz.doc_1430960705875

Dokument: pdf (52.2 KB)
  • 5 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-05-17 01:59:48

Mia³em wtedy oko³o 17 lal by³em dzieckiem epoki komputerów czyli ka¿dy wolny dzieñ i chwilê spêdza³em przy komputerze. Myœla³em o dziewczynach zawsze by³a jakaœ która mi siê podoba³a ale zawsze te¿ mi brakowa³o odwagi ¿eby je zagadaæ, wczeœniej czy póŸniej koñczy³o siê to tak ¿e zanim trafi³a siê okazja lub nazbiera³em w sobie wystarczaj¹co du¿o odwagi ¿eby j¹ zagadaæ okazywa³o siê ma ju¿ ch³opaka. Coraz wiêcej czasu spêdza³em wiêc w domu i jeszcze wiêcej przed komputerem, oczywiœcie jak ka¿dy nastolatek mia³em równie¿ swoje potrzeby seksualne. Dzisiaj brzmi to bardzo powa¿nie ale wtedy tak naprawdê chodzi³o o roz³adowanie napiêcia seksualnego, a do tego wystarczy³a szybka masturbacja do nastêpnego pobudzenia. No w³aœnie co mnie pobudza³o, dzisiaj ju¿ dobrze nie pamiêtam czy najpierw myœla³em o dziewczynach i szuka³em czegoœ w internecie czy mo¿e ogl¹da³em pó³nagie laski w necie i nakrêca³em siê w ten sposób?; niezale¿nie od tego jaki by³ pocz¹tek koñczy³o siê zawsze ta samo: d³ugi prysznic i wytrysk na œcianê. Z czasem ten scenariusz zacz¹³ mnie nudziæ, a mo¿e nawet nie nudziæ tylko w naturalny sposób zacz¹³em szukaæ nowych atrakcji, myœlenie o laskach z netu przestawa³o byæ atrakcyjne i pobudzaj¹ce, niby mia³em je na wyci¹gniecie rêki na ekranie monitora, a jednoczeœnie tak daleko, nie zna³em ich, nie widzia³em w realu. Obrazy kole¿anek ze szko³y te¿ coraz bardziej siê zaciera³y, g³ównie dlatego ¿e rozpoczê³y siê wakacje i przesta³em chodziæ do szko³y. W poszukiwaniu nowych atrakcji zacz¹³em siê rozgl¹daæ wokó³ siebie, nie zgadniecie ale na mój celownik trafi³a moja matka, pierwszy raz zwróci³em na ni¹ uwagê gdy któregoœ dnia le¿a³a na le¿aku i opala³a siê. Jak na czterdziestolatkê trzyma³a siê bardzo dobrze, na pewno nie mia³a figury supermodelki, ale ja chyba nale¿ê w³aœnie do tych dla których atrakcyjna kobieta musi mieæ coœ z przodu i z ty³u, nie by³a to te¿ Jenifer Lopez ale jak wtedy zauwa¿y³em wpisywa³a i ca³kiem nieŸle w mój idea³ kobiety. Ca³kiem spore piersi ale i równie fajne poœladki, co zaskakuj¹ce zarówno jedno i drugie przy tej wielkoœci (chocia¿ nie przesadnie wielkiej) i w tym wieku powinno raczej wisieæ u niej jednak zachowywa³o ca³kiem niez³¹ jêdrnoœæ co ³atwo by³o poznaæ po ci¹gle okr¹g³ych kszta³tach. Do dzisiaj pamiêtam ten pierwszy raz, kiedy z góry obserwuj¹c le¿¹c¹ w ogrodzie matkê, analizuj¹c jej figurê zacz¹³em czuæ ciep³o w podbrzuszu, które po chwili przenios³o siê na mój penis, który zacz¹³ rosn¹c. Jak pewnie siê domyœlacie skoñczy³o siê to po krótkiej chwili pod prysznicem kolejnym wytryskiem na œcianê, muszê jednak dodaæ ¿e ju¿ dawno nie czu³em takiej przyjemnoœci z tego faktu jak w³aœnie wtedy. Dalszy ci¹g by³ taki ¿e jeszcze tego samego dnia mia³em ponowny orgazm spowodowany fantazjami o mojej matce. Oczywiœcie zaraz po pierwszych orgazmach ogarnia³o mnie uczucie swego rodzaju obrzydzenia do samego siebie, niesmaku i rozwa¿añ czy jestem normalny, przecie¿ normalny cz³owiek nie mo¿e rozmyœlaæ o seksie z matk¹, bardzo szybko jednak sam siebie usprawiedliwi³em, ¿e przecie¿ nie myœlê o tym jak o seksie z matk¹ tylko z atrakcyjn¹ kobiet¹. Kolejne masturbacje nie przynosi³y mi ju¿ takich w¹tpliwoœci i rozterek. Stopniowo ka¿dego dnia przypomina³em sobie obrazy z poprzednich miesiêcy i lat, muszê powiedzieæ ¿e utrwala³o to tylko atrakcyjny wizerunek mojej matki, a do tego uœwiadomi³o jak wiele straci³em, co straci³em? Okazje których nie wykorzystywa³em ¿eby sobie popatrzyæ na piêkn¹ kobietê, kobietê któr¹ mia³em na wyci¹gniêcie rêki, na wyci¹gniêcie rêki bo oczywiœcie wystarczy³o j¹ wyci¹gn¹æ ¿eby j¹ dotkn¹æ. Teraz sobie uœwiadomi³em ¿e moja matka czêsto nie skrêpowana przechodzi³a z pokoju do ³azienki w samej tylko bieliŸnie, równie czêsto mo¿na by³o j¹ widzieæ ubieraj¹c¹ siê w sypialni przy otwartych drzwiach, nigdy oczywiœcie nie by³a naga, ale wiemy ¿e sama bielizna (szczególnie dla nastolatka) i wyobraŸnia o tym co skrywa to obraz wystarczaj¹cy do maksymalnego podniecenia. Ilu z Was mia³o pó³nag¹ laskê na wyci¹gniêcie rêki ? Pierwszy miesi¹c wakacji min¹³ zupe³nie nie zauwa¿ony od czasu kiedy moje myœli zaczê³y kr¹¿yæ wokó³ mojej matki czas lecia³ jak szalony a ja „bra³em prysznic” dwa a nawet trzy razy dziennie. Lato by³o gor¹ce tote¿ iloœæ noszonej odzie¿y, by³a raczej sk¹pa, czêste k¹piele s³oneczne oczywiœcie bardzo mi sprzyja³y. Gdzieœ tak w po³owie wakacji moi rodzice wybierali siê na imprezê (nie wspomnia³em do tej pory o ojcu jako ¿e od oko³o dwóch lat pracowa³ w delegacji i w domu by³ tylko w weekendy), impreza by³a w jakiejœ ekskluzywnej restauracji, rodzice wiêc stosownie do tego dostosowali swój strój. Matka nak³ada³a ju¿ sukienkê a ojciec jako ¿e by³ spóŸniony dopiero wskoczy³ pod prysznic. Ja oczywiœcie na tym etapie nie traci³em okazji i ci¹gle wyszukiwa³em pretekstów ¿eby krêciæ siê po korytarzu i wykorzystywaæ ka¿d¹ tak¹ okazjê do ogl¹dania matki, a okazje by³y bo jak zwykle nawet na kilkadziesi¹t minut przed wyjœciem ci¹gle nie by³a zdecydowana w czym p...

Tagi:

Komentarze do: pierwszy raz.doc_1430960705875 • 0