Ksiądz z Wiciny z zarzutami

Dokument: pdf (1.2 MB)
  • 2 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-07-06 21:43:26

20.03.2015 Ksiądz z Wiciny z zarzutami. Dzieci oskarżyły go o wulgarne zachowanie ­ Wiadomości http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ksiadz­z­wiciny­z­zarzutami­dzieci­oskarzyly­go­o­wulgarne­zachowanie/96bcn 1/2 Wiadomości ›Kraj Obserwuj 5969 5 lut, 07:02 Udostępnij SkomentujKsiądz z Wiciny z zarzutami. Dzieci oskarżyły go o wulgarne zachowanie Tę lek​cję re​li​gii ucznio​wie ze szko​ły pod​sta​wo​wej w Wi​ci​nie za​pa​mię​ta​ją na długo. We​dług dzie​ci ksiądz uży​wał wul​gar​ne​go ję​zy​ka, za​cho​wy​wał się ob​sce​nicz​nie i siłą we​pchnął do ust jed​ne​go z uczniów pla​sti​ko​wą bu​tel​kę. - Mi się wy​da​je, że pe​do​fil to lubi dzie​ci, a nasz ksiądz nie prze​pa​da za nimi. Lubi do tego stop​nia, że musi na re​li​gii, czy coś. A żeby przy​- cią​gał te dzie​ci do sie​bie, gła​skał - tego nie robi. Nie uwie​rzę w życiu, że ksiądz mógł coś ta​kie​go zro​bić - twier​dzi Ja​dwi​ga Cho​rab, soł​tys Wi​ci​ny. Spra​wa księ​dza z nie​wiel​kiej wsi Wi​ci​na w wo​je​wódz​twie lu​bu​skim wy​szła na jaw w po​ło​wie stycz​nia. To wtedy, po jed​nej z lek​cji re​li​gii, pią​to​kla​si​ści po​in​for​mo​wa​li ro​dzi​ców o dziw​nym za​cho​wa​niu ka​te​che​ty. We​dług dzie​ci, pro​wa​dzą​cy lek​cję pro​boszcz pa​ra​fii miał wy​ko​ny​wać ob​sce​nicz​ne ruchy i siłą we​pchnąć do ust jed​ne​go z uczniów pla​sti​ko​wą bu​tel​kę. Żaden z ro​dzi​ców nie zgo​dził się na roz​mo​wę bez​po​śred​nio przed ka​me​rą. Do​cie​ra​my jed​nak do grupy osób, która nie po​dzie​la w tej spra​wie wąt​pli​wo​ści miesz​kań​ców. - Przy​szła trój​ka dzie​ci, syn z ko​le​żan​ka​mi. Dzie​cia​ki się na​praw​dę prze​stra​szy​ły. To była bu​tel​ka po na​po​ju, taka z dużym gwin​tem. Za​brał jed​ne​mu dziec​ku i wci​skał do ust dru​gie​mu. Ten chłop​czyk się bro​nił. Dzie​ci twier​dzą, że mówił: Obserwuj 3831 562 116 Komentarze 1630 Ksiądz z Wiciny z zarzutami. Dzieci oskarżyły go o wulgarne zachowanie 0:03 / 3:33 wiadomości Szukaj 20.03.2015 Ksiądz z Wiciny z zarzutami. Dzieci oskarżyły go o wulgarne zachowanie ­ Wiadomości http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ksiadz­z­wiciny­z­zarzutami­dzieci­oskarzyly­go­o­wulgarne­zachowanie/96bcn 2/2 Poleć Udostępnij Polub Onet Wiadomości "Cią​gnij, ssij" - opo​wia​da​ją ro​dzi​ce. - Moje dziec​ko po​wie​dzia​ło, że przy​kła​dał mu bu​tel​kę, chciał mu wpy​chać. Fakt fak​tem, ska​le​czył go w usta. Do​pie​ro póź​niej mi po​wie​- dział. On w ogóle nie chciał mi nic po​wie​dzieć. Dla niego to był szok. Jesz​cze mó​wi​łam do niego: "Dla​cze​go, gdy ksiądz to robił, nie wy​bie​- głeś na ko​ry​tarz i po pro​stu nie krzy​cza​łeś nawet "ra​tun​ku, po​mo​cy"? A on mówi, że ksiądz stał, a on sie​dział. Wia​do​mo prze​cież, ksiądz jest więk​szy, sil​niej​szy. Jesz​cze póź​niej za​brał bu​tel​kę z na​po​jem dziew​czyn​ce innej i sobie tu przy​ło​żył z przo​du. I ma​chał tą bu​tel​ką, i to picie roz​le​wał. Sikał na dzie​ci tym pi​ciem. Tro​chę ina​czej to chłop​cy przed​sta​wi​li, bo są może gdzieś bar​dziej zo​rien​to​wa​ni, tro​chę ina​czej dziew​czyn​ki. Dziew​czyn​ki ode​bra​ły to jako ob​si​ki​wa​nie, a chłop​cy już tutaj ina​czej. Robił jesz​cze parę in​nych rze​czy. Wy​ma​chi​wał ter​mo​- me​trem. Robił takie ruchy, jakby prze​dłu​żał sobie jedną część ciała - mówią ro​dzi​ce. Spra​wą księ​dza za​ję​ła się już pro​ku​ra​tu​ra, ale, co in​te​re​su​ją​ce, śled​czych nie za​wia​do​mi​li ro​dzi​ce ani dy​rek​cja szko​ły, tylko ano​ni​mo​wa osoba. - Ja się do​wie​dzia​łam o tym w pią​tek i za​czę​łam dzia​łać. Za​wia​do​mi​łam kurię, umó​wi​łam się z księ​dzem. Nie mogę zgło​sić, do​pó​ki nie zro​bię ro​ze​zna​nia. Zro​bi​łam ro​ze​zna​nie w po​nie​dzia​łek, bo było spo​tka​nie z ro​dzi​ca​mi, kurią i wtedy zło​ży​łam wnio​sek. Trud​no mi po​- wie​dzieć, czy wie​rzę dzie​ciom. Na pewno ksiądz zła​mał wszyst​kie za​sa​dy i bez​pie​czeń​stwa, i etyki na​uczy​cie​la. Na​to​miast to, co roz​gło​si​ły póź​niej media, to nie do końca tak było. Ksiądz tłu​ma​czy, że była to za​ba​wa w na​śla​do​wa​nie re​klam te​le​wi​zyj​nych - mówi Ali​cja Le​wan​- dow​ska, dy​rek​tor szko​ły pod​sta​wo​wej w Wi​ci​nie. Ucznio​wie pią​tej klasy zo​sta​li prze​słu​cha​ni w obec​no​ści psy​cho​lo​ga. Do​pro​wa​dzo​ny na prze​słu​cha​nie du​chow​ny utrzy​my​wał, że jego za​- cho​wa​nie było próbą roz​ba​wie​nia dzie​ci. Pro​ku​ra​tor nie dał jed​nak wiary tym wy​ja​śnie​niom i po​sta​wił księ​dzu za​rzut do​pusz​cze​nia się czynu o cha​rak​te​rze pe​do​fil​skim. - Jedna rzecz, która prze​ma​wia, że ze​zna​nia dzie​ci są wia​ry​god​ne, to że są to osoby młode, 11-let​nie, osoby nie​ska​żo​ne dru​gim ży​ciem czy pew​ny​mi emo​cja​mi wy​ni​ka​ją​cy​mi z do​ra​sta​nia mło​de​go czło​wie​ka. To są mło​dzi lu​dzie, któ​rzy się jesz​cze nie ze​tknę​li z czymś, co byśmy na​zwa​li w skró​cie sek​sem i po​dob​ny​mi sy​tu​acja​mi. Opis przed​sta​wia​ny przez dzie​ci świad​czy o ich nie​win​no​ści dzie​cię​cej. Spo​sób przed​sta​wia​nia za​cho​wań po​dej​rza​ne​go, że ten od​biór był wła​ści​wy, ade​kwat​ny do za​cho​wań - mówi Zbi​gniew Fą​fe​ra z Pro​ku​ra​tu...

Tagi:
  • Wiciny
  • zarzutami

Komentarze do: Ksiądz z Wiciny z zarzutami • 0