syllabus z biologii z genetyką

Dokument: pdf (84.6 KB)
  • 4 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-09-12 13:50:48

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU (SYLABUS) NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK: Zakład Biologii i Botaniki farmaceutycznej NAZWA KIERUNKU: Farmacja PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: POZIOM KSZTAŁCENIA: jednolite studia magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Biologia i genetyka 2. Kod przedmiotu: 101103/5/6/8/13/1/2015 3. Typ przedmiotu: podstawowy 4. Cele przedmiotu: Nauczenie podstawowych zagadnień z biologii, parazytologii i genetyki człowieka 1. Forma studiów: Stacjonarne 2. Rok studiów: 1 3. Forma zajęć i liczba godzin dla poszczególnych form zajęć: WYKŁADY – 30 godz. ZAJĘCIA LABORATORYJNE (ćwiczenia) – 30 godz. 1. Liczba punktów ECTS i ich rozkład z uwzględnieniem poszczególnych form pracy studenta: Godziny kontaktowe z nauczycielem : Wykłady 30 godz. (ECTS 1)- Obecność wskazana. Treści obowiązujące na egzaminie. Zajęcia laboratoryjne 30 godz. (ECTS 1) Godziny bez udziału nauczyciela : Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 20 godz. (ECTS1 ) - W zakresie wskazanego w instrukcjach materiału z podręczników Przygotowanie do kolokwium 25 godz (ECTS 1 ) - materiał ćwiczeniowy dotyczący parazytologii oraz wykład nr 1 Przygotowanie do egzaminu 40 godz (ECTS 2) - egzamin z materiału wykładowego i ćwiczeniowego dotyczący genetyki człowieka i cytologii Ogółem punktów ECTS 6 1. Imię i nazwisko osoby prowadzącej /osób prowadzących: Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. Halina Wysokińska, osoby prowadzące wykłady: dr E. Skała, dr Ł. Kuźma, dr I. Weremczuk-Jeżyna, dr E. Piątczak , osoby prowadzące ćwiczenia: dr E. Skała, dr Ł. Kuźma, dr I. Weremczuk-Jeżyna, dr J. Makowczyńska, dr E. Piątczak, prof. H. Wysokińska 1. Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności dotyczące podstaw biologii nauczanych w szkole średniej 1. Metody dydaktyczne: Wykładyw formie prezentacji komputerowej. Zajęcia laboratoryjne rozpoczynają się krótką prelekcją (prezentacja multimedialna), na ćwiczeniach każdy student pracuje samodzielnie przy swoim mikroskopem 1. Treści programowe przedmiotu: Organizacja żywej materii: komórka, organizm, populacja. Międzynarodowe nazewnictwo organizmów. Kategorie taksonomiczne. Cytofizjologia komórki. Technika mikroskopii optycznej. Struktury komórkowe o znaczeniu diagnostycznym. Wykonywanie preparatów bezpośrednich barwionych i nie barwionych. Program komputerowy pomiaru struktur komórkowych pod mikroskopem. Cytogenetyka: budowa i klasyfikacja chromosomów, techniki barwienia chromosomów, rodzaje płci, aberracje chromosomowe, chromosomopatie człowieka. Podziały komórek i ich zakłócenia. Zmienność i mutacje. Nekroza i apoptoza. Genetyczne aspekty różnicowania komórek. Genetyka klasyczna: cechy monogenowe człowieka. Układy grupowe krwi. Epistaza i komplementarność. Sprzężenie autosomalne. Wieloczynnikowe uwarunkowanie cech człowieka – cechy poligenowe jakościowe i ilościowe: sposób dziedziczenia, transgresja, odziedziczalność, przykłady. Cechy sprzężone z płcią, hemizygotyczność. Genetyka populacji: podstawowe pojęcia, prawo Hardy’ego i Weinberga. Zakłócenie równowagi genetycznej w populacji. Genetyczny polimorfizm populacji ludzkiej. Genetyka molekularna: przedobjawowa diagnostyka chorób dziedzicznych, somatyczna terapia genowa, transgeneza, identyfikacja molekularna człowieka, klonowanie organizmów, banki genów. Genetyczne podstawy onkogenezy. Funkcjonowanie organizmów. Problemy zagrożenia środowiska. Interakcje biocenotyczne. Układ żywiciel - pasożyt. Najważniejsze pasożyty człowieka – budowa (diagnostyczne cechy makro- i mikroskopowe), rozwój, chorobotwórczość, wykrywanie, profilaktyka. Szkodniki niszczące żywność oraz surowce farmaceutyczne. Treści wykładów: 1. Organizacja żywej materii. Klasyfikacja organizmów. Interakcje biocenotyczne. 2h 2. Współczesne problemy zagrożenia środowiska. Ksenobiotyki w środowisku. 2h 3. Struktura i ultrastruktura komórki cz.1. 2h 4. Struktura i ultrastruktura komórki cz.2. 2h 5. Chromatyna i chromosomy. 2h 6. Zmienność i mutacje. 2h 7. Chromosomopatie. 2h 8. Monogenowe recesywne cechy człowieka. 2h 9. Monogenowe dominujące cechy człowieka. 2h 10. Układy grupowe krwi (AB0, Rh). 2h 11. Cechy sprzężone autosomalnie (MNSs) i sprzężone z płcią. 2h 12. Cechy człowieka uwarunkowane wieloczynnikowo. 2h 13. Genetyka populacji, Genetyka molekularna. 2h 14. Genetyczne podstawy onkogenezy. 2h 15. GMO. Klonowanie organizmów. 2h Treści zajęć w grupach laboratoryjnych 1. Wiciowce pasożytnicze. 3h 2. Pełzakowce i Sporozoa pasożytnicze. 3h 3. Płazińce pasożytnicze. 3h 4. Obleńce i pierścienice pasożytnicze. 3h 5. Pajęczaki o znaczeniu medycznym.3h 6. Owady pasożytnicze. 3h 7. Elementy diagnostyczne komórki roślinnej cz.1. 3h 8. Elementy diagnostyczne komórki roślinnej cz. 2. 3h 9. Chromosomy człowieka i roślin w gotowych, barwionych, preparatach mikroskopowych. Podziały komórkowe. 3h 10. Analiza różnych rodzajów dziedziczenia cech człowieka. 3h 1. Efekty kształcenia: Wiedza: A.W1. – student wykazuje znajomość organizacji żywej materii, cytofizjologii komór...

Tagi:

Komentarze do: syllabus z biologii z genetyką • 0