IV 2014_chemia_pr_tutor_klucz

Dokument: pdf (883.0 KB)
  • 9 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-10-21 21:26:52

Copyright by Oficyna Wydawnicza „Tutor”  dr inż. Zdzisław Głowacki II Ogólnopolska Próbna Matura „CHEMIA Z TUTOREM” dla uczniów klas maturalnych POZIOM ROZSZERZONY Odpowiedzi i model oceniania TUTOR CH-RM 201404 3 kwietnia 2014 r. Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii. 1. Zdający otrzymuje punkty za poprawne rozwiązania, odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Ponieważ jest to próbna matura – w dodatku wiele zadań jest za 1 pkt – za drobne uchybienia tj. złe przybliżenie (błędne zaokrąglenie wartości końcowej), mniej istotne pomyłki we wzorach półstrukturalnych, itp. nie należy pozbawiać uczniów punktów – tylko zaznaczyć te drobne błędy i braki w ocenianym arkuszu. 2. Rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w kryteriach, oceniane są zgodnie z zasadami punktacji. Uczeń może udzielić inaczej sformułowanych odpowiedzi lub uzasadnień o innej treści niż podane w modelu – osoba oceniająca powinna starannie przeanalizować takie zapisy. Jeżeli są one merytorycznie poprawne i odpowiadają na zadane pytanie, to należy przyznać punkty za taką odpowiedź. 3. Istnieje kilka zalecanych systemów ustalania nazw związków chemicznych, jeżeli uczeń podaje poprawną nazwę, która nie jest wyszczególniona w tym modelu oceniania, to otrzymuje punkty zgodnie z zasadami punktacji. (Jeżeli w poleceniu jest wymagane podanie nazwy systematycznej, to podanie nazwy zwyczajowej jest odpowiedzią nieprawidłową.) 4. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa, inne nieprawidłowe, to nie otrzymuje punktów za żadną z nich. 5. Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji..., to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat. 6. Dobór współczynników w równaniach reakcji chemicznych może różnić się od przedstawionego w modelu (np. mogą być zwielokrotnione), ale bilans musi być prawidłowy. Niewłaściwy dobór lub brak współczynników powoduje utratę 1 punktu za zapis tego równania. 7. W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda, wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. W obliczeniach cząstkowych zapis jednostek nie jest wymagany, ale jeśli jednostki są, to muszą być poprawne. Błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym powoduje utratę 1 punktu. (W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych.) 8. Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody zdający nie otrzymuje punktów. 9. Za poprawne spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia zdający nie otrzymuje punktów. 10. Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) nie odejmuje się punktów. 11. Zapis „”, „” w równaniach reakcji nie jest wymagany. 12. Należy uznać „” i „T” jako oznaczenie podwyższonej temperatury. 13. W równaniach reakcji, w których ustala się stan równowagi, brak „⇄” nie powoduje utraty punktów. dr inż. Zdzisław Głowacki © Oficyna Wydawnicza „Tutor” – 2014 r. www.szkolna.pl strona 2 Zadanie 1. (2 pkt) A. B. C. D. E. P P As2O3 F P, R Komentarze. Pkt E – złoto nie ulega pasywacji. 2 pkt za 5 lub 4 dobre odpowiedzi 1 pkt za 3 lub 2 dobre odpowiedzi Zadanie 2. (1 pkt) W szeregu pierwiastków znajdujących się na rysunku, w miejscu od litery B do litery C włącznie, liczba elektronów walencyjnych tych pierwiastków maleje/rośnie/nie ulega zmianie, promienie atomowe maleją/rosną/nie ulegają zmianie, energia jonizacji maleje/rośnie/nie ulega zmianie, elektroujemność maleje/rośnie/nie ulega zmianie, właściwości kwasowe tlenków tych pierwiastków maleją/rosną/ nie ulegają zmianie natomiast przynależność do okresu maleje/rośnie/nie ulega zmianie. Zadanie 3. (2 pkt) A. B. C. D. E. 3d6 4s2 F, H Ca, Sr, K, Rb F, G helowce 2 pkt za 5 lub 4 dobre odpowiedzi 1 pkt za 3 lub 2 dobre odpowiedzi Zadanie 4. (1 pkt) Odpowiedź: 10,6 lat. Zadanie 5. (2 pkt) a) Odpowiedź: nikiel. b) Masa ampułki 3200 mg (masa wyemitowanych elektronów nie przekracza 1 mikrograma). po 1 pkt za każdą dobrą odpowiedź Zadanie 6. (6 pkt) a) I. manganian(VII) potasu II. siarczek potasu III. węglan sodu IV. cynk dr inż. Zdzisław Głowacki © Oficyna Wydawnicza „Tutor” – 2014 r. www.tutor.edu.pl strona 3 b) nO e n2 2O 2 2 l l2 2 e 2 nO 10 l 1 2 n2 l2 2O c) Na2 O3 2 l 2 Na l 2O O2 3 pkt za 4 lub 3 dobre odpowiedzi w punkcie a) 2 pkt lub 1 pkt za dobrą odpowiedź w punkcie b) 1 pkt za dobrą odpowiedź w punkcie c) Zadanie 7. (4 pkt) Lp. gaz ciecz Wzór substancji 1. CH4 2. CH3Br 3. CH3OH 4. H2O 5. H2S 6. glukoza (cukier) b) Powodem jest dużo wyższa masa cząsteczkowa oraz polarność cząsteczki bromometanu. c) Odpowiadają bardzo silne wiązania wodorowe między cząsteczkami wody. 2 pkt lub 1 pkt za dobre odpowiedzi w punkcie a) 2 pkt za wszystkie dobre, 1 pkt za 4 dobre zaznaczenia 1 pkt za dobrą odpowiedź w punkcie b) 1 pkt za dobrą odpowiedź w punkcie c) Zadanie 8. (2 pkt) KNO3 1 NH4NO3 X % N1 = 13,9% % N2 = 35% M...

Komentarze do: IV 2014_chemia_pr_tutor_klucz • 0