APLIKACJA CENTRUM NURKOWEGO

Dokument: doc (117.0 KB)
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2016-10-06 03:37:17

/logo/ SCUBA DIVING INTERNATIONAL /logo/ TECHNICAL DIVING INTERNATIONAL /logo/ EMERGENCY RESPONSE DIVING INTERNATIONAL /logo/ INTERNATIONAL TRAINING APLIKACJA DLA NOWEGO CENTRUM NURKOWEGO Wskazówki: Proszę wypełnić poniższą aplikację jeżeli starają się Państwo o oznaczenie Centrum Nurkowego SDI/TDI. Należy uzupełnić wszystkie wymagane poniżej informacje. (Proszę pisać wyraźnie drukowanymi literami) Należy przeczytać załączoną Umowę Dealerską (strony 2-4) i podpisać we wskazanych miejscach Należy odwołać się do wykazu Dokumentacji Centrum Nurkowego aby stwierdzić, które dokumenty trzeba dołączyć do niniejszej aplikacji w celu zaświadczenia faktu spełnienia wszystkich warunków i konsekwentnie uzyskania wnioskowanego oznaczenia Centrum Nurkowego. Nazwa/Dane Kontaktowe Centrum Nurkowego (proszę uzupełniać wyraźnie) Nazwa Centrum Nurkowego:____________________________________________________ Właściciel:__________________________________________________________________ Właściciel:__________________________________________________________________ Adres Pocztowy (Linia 1):______________________________________________________ Adres Pocztowy (Linia 2):______________________________________________________ Miasto:___________ Region/Stan:__________Kod Pocztowy:__________Kraj:___________ Telefon:________________________________Fax:_________________________________ E-Mail:________________________________ Strona Internetowa:_____________________ Adres do Odbioru Przesyłek (jeżeli inny niż wyżej):_________________________________ Miasto:___________ Region/Stan:__________Kod Pocztowy:__________Kraj:___________ Mistrzowie Nurkowi, Asystenci Instruktorów, Instruktorzy SDI/TDI/ERDI (należy użyć oddzielnej kartki, jeżeli jest to konieczne) Nazwisko Instruktora:___________________________ Numer SDI/TDI/ERDI___________ Nazwisko Instruktora:___________________________ Numer SDI/TDI/ERDI___________ Nazwisko Instruktora:___________________________ Numer SDI/TDI/ERDI___________ Nazwisko Instruktora:___________________________ Numer SDI/TDI/ERDI___________ Nazwisko Instruktora:___________________________ Numer SDI/TDI/ERDI___________ Nazwisko Instruktora:___________________________ Numer SDI/TDI/ERDI___________ Oznaczenie Centrum Nurkowego (Proszę zaznaczyć tylko jedno; zobacz załączony wykaz wymogów) □ Łódź Czarterowa □ Obiekt Szkoleniowy SDI □ Obiekt Szkoleniowy TDI □ Obiekt Szkoleniowy SDI/TDI □ Centrum Nurkowe SDI w Miejscowości Wypoczynkowej □ Centrum Nurkowe TDI w Miejscowości Wypoczynkowej □ Centrum Nurkowe SDI/TDI w Miejscowości Wypoczynkowej □ 5-Gwiazdkowe Centrum Nurkowe SDI w Miejscowości Wypoczynkowej □ 5-Gwiazdkowe Centrum Nurkowe SDI/TDI w Miejscowości Wypoczynkowej □ Centrum Nurkowe SDI □ Centrum Nurkowe TDI □ Centrum Nurkowe SDI/TDI □ 5-Gwiazdkowe Centrum Nurkowe SDI □ 5-Gwiazdkowe Centrum Nurkowe TDI/SDI □ 5-Gwiazdkowe Centrum Szkoleniowe Instruktorów SDI/TDI □ 5-Gwiazdkowe Centrum Rozwoju Zawodowego Proszę nie wypełniać tej tabelki. Do użytku wewnętrznego Data Otrzymania:________RM:_______NSM:______Numer Centrum Nurkowego:_______ © International Training 2005v9.22.05 International Training, 18 Elm Street, Topsham ME 04086 USA – Połączenie Bezpłatne 888-778-9073 (207) 729-4453 Fax ● www. tdisdi.com [strona 2] Umowa Centrum Nurkowego Umowa Centrum Nurkowego SDI/TDI/ERDI MAJĄC NA WZGLĘDZIE wzajemne obietnice zawarte w niniejszej Umowie, International Training (zwana dalej International Training lub SDI, TDI oraz/lub ERDI) oraz wymieniona łódź czarterowa, obiekt szkoleniowy lub centrum nurkowe (zwani dalej Centrum Nurkowym lub Obiektem) postanawiają, co następuje: Okres Obowiązywania Niniejsza Umowa stanie się skuteczna i ważna jak tylko International Training ją zaakceptuje oraz pozostanie w mocy do 31 dnia grudnia roku kalendarzowego, chyba że strony rozwiążą ją wcześniej zgodnie z warunkami określonymi poniżej. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę przed wygaśnięciem okresu obowiązywania dostarczając drugiej stronie 30 dniowe pisemne wypowiedzenie. Dodatkowo International Training może jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę w następujących przypadkach: Centrum Nurkowe nie wywiązuje się z obowiązku płatności należnych International Training za zakupione produkty lub usługi i takie nieuregulowanie płatności trwa przez 10 dni po tym jak International Training przesłał Centrum Nurkowemu stosowną pisemną notę w tej sprawie. Centrum Nurkowe nie wywiązuje się z jakichkolwiek innych obowiązków, zadań lub powinności lub nie wywiązuje się z jakichkolwiek warunków lub postanowień przyjętych na mocy niniejszej Umowy i takie naruszenie trwa przez dziesięć (10) dni, po tym jak International Training przesłał Centrum Nurkowemu stosowną pisemną notę w tej sprawie. Z chwilą rozwiązania Umowy, Centrum Nurkowe zaprzestaje jakichkolwiek szkoleń SDI, TDI oraz/lub ERDI; przestaje oświadczać, że jest powiązane bezpośrednio lub pośrednio z International Training a także ni...

Tagi:

Komentarze do: APLIKACJA CENTRUM NURKOWEGO • 0