Wgrywaj dokumenty i dziel się z innymi tym co naprawdę kochasz!

Stanowisko Ligi Ochrony Przyrody ws kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej z dnia 7.01.

Dokument: PDF (2.0 MB)
  • 4 stron
1 ocen, średnia ocena 3
Opublikowany 2018-02-06 01:28:23

/,tcd" (}c!"lRcNY$TRZYRoDY / 7 ARJ,;,D Gr. {)\v}l Y i,l. Tamka :j7 ir 2, 00-355 Warszawa iBl. (022)82ts.41-71 i\rP 522-000-'i9-75 STANOWISKO LIGI OCHRONY PRZYRODY W SPRAWIE KORNIKA DRUKARZA W PUSZCZYBIAI,OWIESKIEJ Powtarzaj4cysig co pewien czasmaso\ir'yrozr6dkomika drukuza w PuszczyBialowieskiej, zjakim mamy obecniedo czynienia,rozbtdzana nowo gorqcedyskusjei spory,kt6re niestetypotwierdzaj4dotychczasowepodzialyi oddalaj4perspektlvgpodjgciaracjonalnych decyzji dla dobra Puszczy. Tego czego od dawna brak, to brak kompetentnychdecyzji organ6wochronyprzyrody, kl6re do tej pory robily szeregunik6w, b4dzustgpstwlicz4c na ,,przeczekanie",mimo 2enanich spoczywaodpowiedzialno(ftza to,co dziejesigw Puszczy Bialowieskiej.Warto w tym miejscupr4,toczyOart. 4 ust. 2 ustawyo ochronieprzyrody: ,,organy administracjipublicznej sq obowiqzanedo zapewnieniawarunk6wprawnych, organizacyjnychi finansowychdla ochronyprzyrody". Czgstezmianyw ustawieo ochronie przyrodyoraz sptzeczneinterpretacjejej zapis6wsq dowodemnie spelnianiapierwszego z podanychwarunk6w. Rzetelna ocenaprzyczyn trwaj4cegosporu, w kt6nm zbyt duZo polityki, ideologii i demagogiijest niezwykle trudna.W tych warunkachalgumentymef)'torycznespychanes4 namargines,co wystawia zle swiadectwoznacznejczgsciuczestnik6wdebaty,w tym takze decydentom. Gl6wny sp6r tocry sig o to, czy naleiry ogranicza( populacjg kornika drukarza przez wycinaniei usuwaniez lasudrzewzaatakowanychprzeztegoowada,czyteLpozwoli6na jego dalszerozmnaaaniesig,prowadzQcedo atakowaniai usychaniakolejnych drzew. odpowiedi na te pytania wymaga ocenyobecnejsytuacji,zar6wno z formalnegojak i przyrodniczegopunktu widzenia. Podstawgprawnq, reguluj4c4 postEpowaniew sltuacji masowegowystEpowaniakomika dntkarzaw PuszczyBialowieskiej stanowi4przedewszystkim: ustawao ochronieprzyrody i ustawao lasach.Stosowaniezapis6wobu ustaw w przlpadku PrtszszyBialowieskiej napotykana sporetrudnosci,wynikaj4cegl6wnie z faktu wystgpowaniana tym lerenie r62nychform ochrony przyrody,czgstonakladaj4cychsig na siebie (park narodowy, rczerwatyprzyrody,obszarNatura2000,uzytki ekologiczne,chronionegatunkii siedliska), o r62nymstatusieochronnym(ochronaScisla,czgsciowai krajobrazowa),a takze las6w wielofunkcyjnych,pelni4cychzar6wnorolgekologiczn4,gospodarcz4jak i spolecznq.Zakres i spos6bpostgpowaniaw s1'tuacjimasowegozamieraniaSwierk6w opanowanychprzez komikadrukarza zale|y m.in. od formalnegostatusuokreSlonychczgdciPuszczy. Forsowane przsz czg56irodowisk naukowych i orgarttzaqi pozarz4dowychstanowisko, aby nie ingerowa6 w poczynania kornika drukarza w imig ochrony naturalnychproces6w w odniesieniudo calej Puszczyjest pozbawionepodstawprawnych.ochrona proces6w naturalnych zachodz4cychw ekosystemachle5nych, jako zr6dlo wiedzy o dynamice i kierunkuzmian,jakie w nich zachodz4,jestjednymz cel6wochronyprzgody' To wla{nie w tym celuwyznaczonookreslonepowierzchniew parkachnarodowych,czy w rczerwatach przl,rodynadajqcim statusochronyScislej,gdziem4drod6czlowiekamusiust4pi6,,m4dro6ci" prry.rody.ochrona scisia,polegaj4cana calkowitymi trwalym zaniechaniubezposredniej ingerencjiczlowiekaw stanekosystem6w,twor6w i skladnik6wprzyody orazw przebieg proces6wprzyodniczych(art.5 pkt.9 ustawyo ochronieprzyrody),jest zatemwla3ciw4 kategori4ochronyslu24cqdo obserwacjii badanianaturalnychproces6w'W Bialowieskim parkuNarodowymochron4scisl4jest objgtyobszaro powierzchni6059'27 ha (tj. 57'6% powierzchni Parku), natomiast rezerwaty przytody zlokalizowane w r62nych rejonach Pttszczymaj4 statusochronyczEsciowej(z wyj4tkiem rezerwatuMichn6wka, kt6regoc2936 jest pod scisl4 ochron4).Rozszerzenietel zasadypoza obszaryochrony dcisiej jest nieuprawnione, nie ma Zadnych podstaw prawnych, poza roszczenie pewnej grupy przyrodnik6w.obowi4zek ograniczaniapopulacji komika drukarza,poplzez eliminac.ie drzewprzez niego zasiedlonych,dotyczy zar6wno park6w narodowych,jak i Las6w paristwowych.Tego rodzaju zabiegibyly wykonywanem.in. w Tatrzariskim,Karkonoskim i wigierskim Parku Narodowym,to samodotyczynadlesnictw,w kt6rych ten problem wystgpuje. ObowiTek ten wynika zar6wnoz ustawy o ochronie przyrody,jak i z ustawy o lasach.W art.8ust'l ustawyo ochronieptzyrodyczytamy:,,Park narodowytworzysi7 w celu zachowaniar6inorodnoici biologicznej,zasob6w,twor,w i skladnikowprzyrody nieo2ywioneji walor6w krajobrazowych,przytvr1cenia wlaiciwego stanu zasob6w i s&adnik^w przyrody oraz odtworzeniaznieksztalconychsiedlisk przyrodniczych,siedlisk rollin, siedliskzwierzqtlub siedtiskgrzybdw".Z kolei ustawao lasachw art.art.9. ust' 1' zawieranastgpuj4cy zapis:,,W celu zapewnieniapowszechnejochronylas6w wla'{ciciele las6w sq obowiqzani do l

Tagi:

Komentarze do: Stanowisko Ligi Ochrony Przyrody ws kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej z dnia 7.01. • 0